Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra Sale
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
O veleučilištu - O veleučilištu

O D L U K U

O UVJETIMA UPISA, RAZREDBENOM POSTUPKU I UPISNIM KVOTAMA

ZA UPIS STUDENATA U PRVI SEMESTAR PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA AKADEMSKE GODINE 2014./15.

I. UVJETI UPISA

1. Za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta mogu se natjecati pristupnici koji su završili najmanje četverogodišnji srednjoškolski program.

2. Izuzetno, u slučaju nemogućnosti popune slobodnih upisnih mjesta, u zadnjem jesenskom razredbenom roku mogu se natjecati i pristupnici sa završenim trogodišnjim srednjoškolskim programom.

3. Upis pristupnika se provodi na temelju provedenog razredbenog postupka, posebno za redovite, a posebno za izvanredne studije:

– Očna optika – redovni, izvanredni,

– Upravljanje u kriznim uvjetima – redovni, izvanredni,

– Održavanje motornih vozila – redovni, izvanredni,

– Održavanje zrakoplova – redovni, izvanredni,

– Održavanje računalnih sustava – redovni, izvanredni.

4. Pristupnici stječu pravo upisa temeljem mjesta na rang listi unutar broja slobodnih upisnih mjesta na svakom razredbenom postupku, uz uvjet da su na razredbenom postupku ostvarili najmanje:

- 600 bodova za preddiplomski stručni studij Očna optika;

- 500 bodova za preddiplomski stručni studij Upravljanje u kriznim uvjetima;

- 500 bodova za preddiplomski stručni studij Održavanje računalnih sustava i procesa;

- 450 bodova za preddiplomski stručni studij Održavanje motornih vozila;

- 450 bodova za preddiplomski stručni studij Održavanje zrakoplova.

5. Za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta mogu se natjecati i pristupnici koji nisu državljani Republike Hrvatske. Ukoliko temeljem mjesta na rang listi steknu pravo upisa u 1. semestar preddiplomskih stručnih studija, tim će pristupnicima biti omogućen uvjetni upis na Veleučilište Velika Gorica.

6. Uvjetno upisani strani državljani obavezni su podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije. Troškove priznavanja snosi Veleučilište Velika Gorica.

7. Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima podnosi se Agenciji za odgoj i obrazovanje (http://www.azoo.hr).

8. Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima podnosi se Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (http://www.asoo.hr).

9. Nakon dobivanja rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, upis na preddiplomske stručne studije postaje pravovaljan.


II. RAZREDBENI POSTUPAK

10. Razredbeni postupak je isti za sve studije i provodi se:

- izravno putem Veleučilišta, bez uključivanja Središnjeg prijavnog ureda (Lipanjski – Srpanjski – Rujanski ciklus)

- preko Središnjeg prijavnog ureda uz suradnju Veleučilišta (Srpanjski ciklus).

11. Razredbeni postupak putem Središnjeg prijavnog ureda obuhvaća pristupnike koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature.

12. Razredbeni postupak koji se provodi izravno na Veleučilištu obuhvaća pristupnike koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature i pristupnike koji nemaju položenu državnu maturu ili ispit državne mature.

13. Pristupnicima koji se prijavljuju putem Središnjeg prijavnog ureda razredbenim postupkom se valorizira opći uspjeh u srednjoj školi (OU) – 40% bodova i uspjeh na državnoj maturi ili ispitu državne mature (UDM) – 60% bodova.

14. Pristupnicima koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature, a prijavljuju se izravno na Veleučilište, razredbenim postupkom se valorizira prosječna ocjena općeg uspjeha po godinama srednje škole (OUG) – 40% bodova i uspjeh na državnoj maturi ili ispitu državne mature (UDM) – 60% bodova.

15. Predmeti obveznog dijela državne mature ili ispita državne mature polažu se na osnovnoj razini.

16. Ukoliko pristupnik položi obvezni predmet na višoj razini, tada se njegov uspjeh na državnoj maturi ili ispitu državne mature u sklopu razredbenog postupka valorizira umnoškom s faktorom korelacije (KF) koji iznosi KF = 1,6 za svaki onaj predmet koji je položen na višoj razini. Faktor korelacije za predmete koji su položeni na državnoj maturi ili ispitu državne mature na osnovnoj razini iznosi KF = 1.

17. Razredbenim postupkom pristupnicima se uspjeh na državnoj maturi ili ispitu državne mature valorizira iz nastavnih predmeta Matematika (P1) – 25% bodova, Hrvatski jezik (P2) – 20% bodova, Strani jezik (P3) – 15% bodova.

18. Pristupnicima koji nisu položili državnu maturu ili ispit državne mature, razredbenim postupkom putem Veleučilišta valorizira se prosječna ocjena općeg uspjeha po godinama u srednjoj školi (OUG) i ocjene na maturi (OUM) – 40% bodova te uspjeh u srednjoj školi iz nastavnih predmeta: Matematika (P1) – 25% bodova, Hrvatski jezik (P2) – 20% bodova, Strani jezik (P3) – 15% bodova.

19. Za strane državljane umjesto Hrvatskog jezika valorizira se materinji jezik.

20. Nastavnim predmetima koji se valoriziraju razredbenim postupkom dodjeljuje se težinski faktor jednak ocjeni na državnoj maturi ili ispitu državne mature (P1, P2, P3) odnosno prosječnoj ocjeni tijekom srednje škole (P1, P2, P3), zaokruženo na dvije decimale.

21. Općem uspjehu u srednjoj školi dodjeljuje se težinski faktor jednak prosječnoj ocjeni svih predmeta tijekom srednje škole (OU), zaokruženo na dvije decimale.

22. Općem uspjehu po godinama dodjeljuje se težinski faktor jednak prosječnoj ocjeni općeg uspjeha tijekom srednje škole (OUG), zaokruženo na dvije decimale.

23. Ocjeni mature za pristupnike koji nisu polagali državnu maturu dodjeljuje se težinski faktor jednak ocjeni mature (OM).

24. Općem uspjehu iz srednje škole za pristupnike koji nisu polagali državnu maturu dodjeljuje se težinski faktor (OUM) jednak prosječnoj ocjeni prosjeka općeg uspjeha svih godina srednje škole i ocjene mature.

25. Ukupan broj bodova pristupnika koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature, a prijavljuju se putem Središnjeg prijavnog ureda, računa se po formuli:
(5 * P1 * KF + 4 * P2 * KF + 3 * P3 * KF + 8 * OU)*10 + DB.

26. Ukupan broj bodova pristupnika koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature, a prijavljuju se izravno putem Veleučilišta, računa se po formuli:
(5 * P1 *KF + 4 * P2 * KF + 3 * P3 *KF + 8 * OUG)*10 + DB.

27. Ukupan broj bodova pristupnika koji nisu polagali državnu maturu ili ispit državne mature računa se po formuli:
(5 * P1 + 4 * P2 + 3 * P3 + 8 * (OUG + OUM) /2 )*10 + DB.

28. Pristupnici koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na natjecanju na državnoj ili međunarodnoj razini ili su ostvarili status kategoriziranog sportaša prve ili druge kategorije ostvaruju dodatnih 150 bodova (DB).

29. Pristupnici koji se natječu za izvanredne preddiplomske stručne studije (osim za preddiplomski stručni studij Održavanje računalnih sustava) i imaju priznata usavršavanja ili radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine iz područja studija koji upisuju, ostvaruju dodatnih 150 bodova (DB).

30. Pristupnici koji se natječu za upis na izvanredni preddiplomski stručni studij Održavanje računalnih sustava mogu ostvariti dodatnih 150 bodova (DB) ukoliko imaju priznata usavršavanja iz područja studija koji upisuju ili prilože dokaz (potvrdu poslodavca) o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 1 godine iz područja studija koji upisuju, a koje su stekli najviše u nazad godinu dana prije podnošenja prijave za upis na Veleučilište Velika Gorica.

31. Za preddiplomski stručni studij Očna optika, pristupnicima koji su u srednjoj školi stekli zvanje tehničara očne optike, a nisu ostvarili dodatnih 150 bodova na temelju točke 28., dodaje se dodatnih 150 bodova (DB).

32. Za preddiplomski stručni studij Održavanje zrakoplova, pristupnicima koji su u srednjoj školi stekli zvanje zrakoplovnog tehničara, a nisu ostvarili dodatnih 150 bodova na temelju točke 28., dodaje se dodatnih 150 bodova (DB).

33. Pristupnici mogu ostvariti najviše 150 dodatnih bodova (DB).

34. Za pristupnike koji nisu polagali državnu maturu ili ispit državne mature te za pristupnike koji su položili sve predmete na državnoj maturi ili ispitu državne mature na osnovnoj razini, maksimalno mogući broj bodova (bez dodavanja dodatnih bodova) može iznositi 1000.

35. Za pristupnike koji su položili sve predmete na državnoj maturi ili ispitu državne mature na višoj razini, maksimalno mogući broj bodova (bez dodavanja dodatnih bodova) može iznositi 1360.

36. Nakon dodavanja dodatnih bodova, ukupan broj bodova može prijeći maksimalnu vrijednost od 1000, odnosno 1360 bodova.


III. TERMINI RAZREDBENIH POSTUPAKA I UPISA NA VELEUČILIŠTE

37. Termini razredbenih postupaka izravno preko Veleučilišta Velika Gorica za upis u akademskoj godini 2014./15. su sljedeći:

Upisni ciklus

Prijam prijava

Objava rezultata

Upis pristupnika

Lipanjski

13. svibnja do
28. lipnja 2014.

1. srpnja 2014.

od 4. srpnja do 16. srpnja 2014.

Srpanjski

od 18. srpnja do
24. srpnja 2014.

25. srpnja 2014.

od 29. srpnja do 1. kolovoza 2014.

Rujanski

od 2. rujna do 18. rujna 2014.

19. rujna 2014.

od 23. rujna do 27. rujna 2014.

38. Termini razredbenih postupaka izravno preko Središnjeg prijavnog ureda (SPU) i upis na Veleučilište Velika Gorica u akademskoj godini 2014./15. su sljedeći:

- polaganje ispita putem SPU sukladno rokovima u Kalendaru Državne mature i ispita državne mature,

- objava konačnih rang lista od strane SPU 17. srpnja 2014.,

- upis pristupnika na Veleučilište od 18. srpnja 2014. do 24. srpnja 2014.

39. Rang liste za upis pristupnika izravno preko Veleučilišta objavljuju se na oglasnoj ploči i na web stranici Veleučilišta u roku od jednog radnog dana po isteku i zaključenja roka za prijavu pristupnika za upis. Zaključenje roka za prijavu pristupnika obavlja predsjednik povjerenstva za razredbeni postupak neposredno po isteku roka za prijavu utvrđivanjem ukupnog broja prijavljenih pristupnika po pojedinim studijima (posebno redovni, posebno izvanredni).

40. Pristupnici mogu uložiti prigovor dekanu Veleučilišta na svaku objavljenu rang listu u pisanom obliku preporučeno putem pošte ili preko Studentske referade Veleučilišta u roku od 24 sata od njezinog objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Veleučilišta.

41. Upis se obavlja po rang listama (posebno redoviti, posebno izvanredni) za pojedini studij do ispunjenja upisne kvote, odnosno popune slobodnih upisnih mjesta za pojedini studij objavljene na web stranici Veleučilišta. Prednost pri upisu imaju pristupnici s većim brojem bodova.

42. Pristupnici koji ostvare dovoljan broj bodova, ali se nalaze na rang listi ispod broja slobodnih upisnih mjesta, stavljaju se na listu čekanja do zaključenja svakog pojedinog upisnog roka.


IV. UPISNE KVOTE NA VELEUČILIŠTU

43. Na Veleučilištu se utvrđuju upisne kvote za pojedini preddiplomski stručni studij posebno za redovite, a posebno za izvanredne studije.

44. Upisne kvote se utvrđuju posebno za razredbene cikluse koji se provode izravno putem Veleučilišta i posebno za razredbeni ciklus putem Središnjeg prijavnog ureda.

45. Upisne kvote za Rujanski ciklus su jednake broju slobodnih mjesta nakon Lipanjskog i nakon Srpanjskog razredbenog ciklusa.

46. Nakon popune upisne kvote ili slobodnih upisnih mjesta za pojedini studij u pojedinim ciklusima razredbenog postupka, na kraju tog razredbenog ciklusa završava se razredbeni postupak za taj studij.

47. Za studij u kojem nije postignuta popuna upisnih kvota ili popuna slobodnih upisnih mjesta, otvara se Rujanski ciklus razredbenog postupka.

48. U svakom ciklusu razredbenog postupka, pristupnici podnose prijave i ulaze u natjecanje za preostala slobodna mjesta na pojedinom studiju.

49. Ukupne upisne kvote za redovne i izvanredne preddiplomske stručne studije (redoviti i izvanredni studenti studiraju uz plaćanje školarina) za sva četiri ciklusa:

Red. broj

Naziv stručnog studija

Ukupna upisna kvota

Redovni

studij

Izvanredni

studij

1.

Očna optika

30

30

2.

Upravljanje u kriznim uvjetima

90

90

3.

Održavanje motornih vozila

35

35

4.

Održavanje zrakoplova

35

35

5.

Održavanje računalnih sustava

90

60

50. Upisne kvote za Lipanjski razredbeni ciklus, redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studiji (redoviti i izvanredni studenti studiraju uz plaćanje školarina), bez državne mature:

Red. broj

Naziv stručnog studija

Upisna kvota preko VVG-a

Redovni

studij

Izvanredni

studij

1.

Očna optika

0

15

2.

Upravljanje u kriznim uvjetima

30

60

3.

Održavanje motornih vozila

5

5

4.

Održavanje zrakoplova

5

5

5.

Održavanje računalnih sustava

30

40


51. Upisne kvote za Srpanjski razredbeni ciklus, redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studij, preko SPU:

Red. broj

Naziv stručnog studija

Upisna kvota preko SPU

Redovni

studij

Izvanredni

studij

1.

Očna optika

30

15

2.

Upravljanje u kriznim uvjetima

60

30

3.

Održavanje motornih vozila

30

30

4.

Održavanje zrakoplova

30

30

5.

Održavanje računalnih sustava

60

20

52. Upisne kvote za Srpanjski i Rujanski razredbeni ciklus izravno putem Veleučilišta objavljuju se na početku svakog ovog ciklusa na web stranici Veleučilišta, a sukladne su slobodnom broju upisnih mjesta.

53. Upisne kvote preko Središnjeg prijavnog ureda se mogu povećati u slučaju slobodnih mjesta nakon Lipanjskog razredbenog ciklusa, a bit će dostavljene Središnjem prijavnom uredu prije objave konačnih rezultata ispita državne mature.

54. Ova Odluka stupa na snagu nadnevkom objave na web stranicama Veleučilišta.

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 14 Travanj 2014 13:36
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj