Croatian(HR)English (United Kingdom)
What Better Viagra Or Cialis
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

LoginFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Pitanja i odgovori
Česta pitanja i odgovori
About VVG - About VVG
There are no translations available.

Odgovori na najčešće postavljena pitanja Studentskoj referadi Veleučilišta Velika Gorica

 1. Koje je radno vrijeme Studentske referade?
 2. Plaćaju li redovni studenti školarinu na stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Veleučilišta Velika Gorica?
 3. Koja su prava redovnih studenata na stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Veleučilišta velika Gorica?
 4. Da li je sistematski zdravstveni pregled obavezan za studente Veleučilišta Velika Gorica?
 5. Na koji način izvanredni student koji nije u radnom odnosu može regulirati pravo na socijalno i zdravstveno osiguranje?
 6. Koji su uvjeti za prijavljivanje ispita na Pretincu?
 7. Koji su uvjeti za upis u višu godinu studija?
 8. Plaćaju li se ponovno ne položeni predmeti iz zimskog, odnosno ljetnog semestra?
 9. Gdje studenti mogu dobiti potvrde u svrhu reguliranja statusa?
 10. Što je potrebno za izdavanje duplikata indeksa?
 11. Koja je procedura predaje zamolbi za rješavanje statusa studenata?
 12. Trebaju li studenti koji nisu državljani RH prilikom upisa dostaviti OIB?
 13. Koja je procedura u slučaju kad troškove školarine za studenta plaća pravna osoba?

  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

 14. Koliki je iznos školarina za stručne studije na Veleučilištu Velika Gorica?
 15. Koji se stručni naziv stječe nakon završetka stručnog studija Očna optika?
 16. Koliko iznose troškovi upisa na stručne i specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica?
 17. Na koji način pristupnici stječu pravo upisa na neki od stručnih studija Veleučilišta Velika Gorica?
 18. U kojim terminima se na Veleučilištu Velika Gorica provode razredbeni postupci i upisi na stručne studije?
 19. Mogu li se na stručne studije Veleučilišta Velika Gorica upisati i kandidati sa završenom trogodišnjom školom?
 20. Mogu li se na razredbeni postupak za upise na stručne studije Veleučilišta prijaviti pristupnici koji nemaju položenu državnu maturu?
 21. Kako izgleda razredbeni postupak za upis na stručne studije Veleučilišta za pristupnike s položenom državnom maturom koji se na visoko učilište nisu upisali preko Središnjeg prijavnog ureda?
 22. Što je sve potrebno za prijavu na razredbeni postupak i upis na stručne studije Veleučilišta Velika Gorica?
 23. Na koji način pristupnici mogu ostvariti pravo na dodatne bodove prilikom upisa na neki od stručnih studija Veleučilišta?
 24. Koja je procedura kod prijelaza s drugog visokog učilišta na neki od studija Veleučilišta Velika Gorica?
 25. Koja je procedura kod priznavanja položenih ispita na drugim visokim učilištima?

  SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

 26. Koliki je iznos školarina za specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta velika Gorica?
 27. Tko sve može upisati specijalističke diplomske stručne studije na Veleučilištu Velika Gorica?
 28. Koliko traje specijalistički diplomski stručni studij Krizni menadžment i koje kompetencije se stječu njegovim završetkom?
 29. Koliko traje specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi i koje kompetencije studenti stječu njegovim završetkom?
 30. Koliko traje specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje logističkim sustavima i procesima i koje kompetencije studenti stječu njegovim završetkom?
 31. Što je sve potrebno za prijavu na razredbeni postupak za upis na specijalističke diplomske stručne studije?
 32. Što obuhvaća razredbeni postupak za upis na specijalističke diplomske stručne studije?

 1. Koje je radno vrijeme Studentske referade?
  • Radno vrijeme Studentske referade je od ponedjeljka do petka od: 10,00 - 12,00, 13,00 – 15,00 i 16,00 – 18,00 sati, a subotom od 08,30 – 12,30 sati.

   U vrijeme zaprimanja prijava i upisa na preddiplomske stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica (tijekom svibnja, lipnja, srpnja i rujna) Studentska referada radi od ponedjeljka do petka od 10,00 do 18,00 sati, a subotom od 08,30 do 12,30 sati.

  • Nazad na pitanja

 2. Plaćaju li redovni studenti školarinu na stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Veleučilišta Velika Gorica?
  • I redovni i izvanredni studenti preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta Velika Gorica plaćaju školarinu u jednakom iznosu.
  • Nazad na pitanja

 3. Koja su prava redovnih studenata na preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Veleučilišta velika Gorica?
  • Redovni studenti na Veleučilištu Velika Gorica imaju sva prava redovnih studenata propisana Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnikom o studiju i Pravilnikom o pravima redovitih studenata, opterećenju studenata i upisu u višu godinu studija koje je donijelo Veleučilište Velika Gorica. Redovni studenti imaju pravo na studentsku iskaznicu (iksicu), subvencioniranu prehranu, smještaj u studentskom domu, subvencioniran javni prijevoz (ako je predviđeno i za studente na javnim visokim učilištima), zdravstveno osiguranje, mogućnost rada preko Student – servisa, pravo na dječji doplatak i na sve druge pogodnosti koje imaju redovni studenti na Sveučilištima i drugim veleučilištima u Republici Hrvatskoj.

  • Nazad na pitanja

 4. Da je sistematski zdravstveni pregled obavezan za studente Veleučilišta Velika Gorica?
  • Redovni studenti Veleučilišta Velika Gorica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i obvezni su obaviti sistematski pregled tijekom prvog semestra. Obavljen sistematski pregled uvjet je za upis u 2. semestar.

  • Nazad na pitanja

 5. Na koji način izvanredni student koji nije u radnom odnosu može regulirati pravo na socijalno i zdravstveno osiguranje?
  • Izvanredni student koji nije u radnom odnosu svoja prava na socijalno i zdravstveno osiguranje ostvaruje prijavom na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

  • Nazad na pitanja

 6. Koji su uvjeti za prijavljivanje ispita na Pretincu?

  • Uvjet za prijavljivanje ispitnih rokova je testiran semestar. Da bi se testirao semestar potrebno je platiti minimalno tri rate za tekući semestar, odnosno potrebno je podmiriti 75% ukupnog zaduženja studenta. Uz plaćene troškove školarine ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata regulirano je Pravilnikom o postupku provođenja ispita, vrednovanju i ocjenjivanju studenata na Veleučilištu Velika Gorica.

  • Nazad na pitanja

 7. Koji su uvjeti za upis u višu godinu studija?
  • Uvjet za upis u višu godinu studija je plaćen ljetni semestar, odnosno podmirena cijela školarina za prethodnu akademsku godinu. Redovni studenti moraju u jednoj akademskoj godini ostvariti minimalno 18 ECTS bodova kako bi višu godinu studija upisali kao redovni studenti. Ako imaju manje od 18 ECTS bodova gube status redovnog studenta i iduću akademsku godinu upisuju kao izvanredni studenti.

  • Nazad na pitanja

 8. Plaćaju li se ponovno ne položeni predmeti iz zimskog, odnosno ljetnog semestra?
  • Ne položeni predmeti iz zimskog semestra ponovno se upisuju prilikom upisa u idući zimski semestar, te se ponovno i plaćaju po ECTS bodovima. Isto tako se i predmeti iz ljetnog semestra ponovno upisuju i plaćaju u idućem ljetnom semestru.
  • Nazad na pitanja

 9. Gdje studenti mogu dobiti potvrde u svrhu reguliranja statusa?
  • Sve potvrde u svrhu reguliranja statusa, studenti mogu dobiti u Studentskoj referadi. Studenti trebaju uredno popuniti obrazac Potvrde koji se nalazi na pultu ispred Studentske referade i jasno naznačiti za koju svrhu trebaju potvrdu.
   Ispunjenu potvrdu studenti predaju u Studentsku referadu gdje se utvrđuje činjenično stanje uvidom u službenu evidenciju i osobnik studenta.
   Studentska referada izdaje studentu traženu potvrdu najkasnije tri radna dana od zaprimanja zahtjeva studenta.

  • Nazad na pitanja

 10. Što je potrebno za izdavanje duplikata indeksa?
  • Potrebno je proglasiti indeks nevažećim u Narodnim novinama, ispuniti zamolbu i predati je u Studentsku referadu zajedno s jednom fotografijom 4x6 cm i kopijom uplatnice u iznosu od 300,00 kn (original uplatnice donijeti na uvid).

  • Nazad na pitanja

 11. Koja je procedura predaje zamolbi za rješavanje statusa studenata?
  • Uredno popunjene zamolbe (obrazac Zamolbe nalazi se na mrežnim stranicama Veleučilišta i na pultu ispred Studentske referade) studenti predaju u Studentsku referadu koja ih prosljeđuje Dekanu, Prodekanu za nastavnu djelatnost, pročelnicima studija i drugim osobama ovlaštenim za donošenje odluka sukladno zamolbi studenta.
   Po rješavanju predmeta, studenta se obavještava o ishodu zamolbe putem Pretinca, mail-a, telefona ili poštom.
   Student ima pravo žalbe na dobiveno rješenje u roku 15 dana od primitka istog.

 12. Trebaju li studenti koji nisu državljani RH prilikom upisa dostaviti OIB?
  • Svi studenti Veleučilišta Velika Gorica, uključujući i studente koji nisu državljani RH moraju imati osobni identifikacijski broj (OIB).Procedura izdavanja OIB-a je sljedeća:
   • ispuniti ZAHTJEV (dobije se u Poreznoj upravi)
   • priložiti fotokopiju putovnice ili važećeg dokumenta
   • predati dokumente u Poreznu upravu, Avenija Dubrovnik 32, Zagreb.

  • Nazad na pitanja

 13. Koja je procedura u slučaju kad troškove školarine za studenta plaća pravna osoba?
  • U slučaju kad studentu školovanje plaća pravna osoba u kojoj je student zaposlen, student je dužan dostaviti ovjerenu Potvrdu poslodavca kojom se obvezuje da će plaćati školovanje svoga zaposlenika. Potvrda treba sadržavati točan naziv, adresu, OIB i kontakt podatke pravne osobe te podatke zaposlenika za kojeg izdaje potvrdu.

  • Nazad na pitanja

  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

 14. Koliki je iznos školarina za stručne studije na Veleučilištu Velika Gorica?
  • Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente studija: Održavanje računalnih sustava, Održavanje motornih vozila, Održavanje zrakoplova i Upravljanje u kriznim uvjetima iznosi 6.790,00 kn po semestru.
   Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente studija Očne optike iznosi 12.490,00 kn po semestru.
   Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu. Prilikom upisa plaća se prva rata školarine i upisni troškovi u iznosu od 350,00kn.

  • Nazad na pitanja

 15. Koji se stručni naziv stječe nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Očna optika?
  • Student koji završi studij Očne optike stječe stručni naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka optometrije (bacc.ing.opt.).
   Optometrist je stručnjak koji posjeduje potrebna znanja za brigu oko vida prvenstveno sa stanovišta stručnjaka za refrakcijsko određivanje svih primjerenih korekcijskih pomagala koja poboljšavaju vid.
   Studenti se na Veleučilištu Velika Gorica obrazuju za mjerenje oštrine vida i pripasivanje kontaktnih leća. Do 2011. godine nije bilo optometrijske struke niti zanimanja optometrista. Zajedničkim naporima VVG-a i HDOO-a, u novu klasifikaciju zanimanja uvršteno je zanimanje optometrist što je veliki korak u ovoj struci, a čime optometristi postaju sve više traženi u cijeloj regiji.
   Nakon usklađivanja zakonske regulative RH sa zakonskom regulativom u EU, optometristi će imati sve ovlasti što se tiče refrakcije i pripasivanja kontaktnih leća.

  • Nazad na pitanja

 16. Koliko iznose troškovi upisa na preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica?
  • Administrativni troškovi upisa, indeksa, matičnog lista i osobnika za stručne i
   specijalističke diplomske stručne studije iznose 300,00 kn.
   Troškovi izrade studentske iskaznice (iksice) za redovne studente iznose 50,00 kn.

  • Nazad na pitanja

 17. Na koji način pristupnici stječu pravo upisa na neki od stručnih studija Veleučilišta Velika Gorica?
  • Pristupnici stječu pravo na upis temeljem natječaja za upis, koje u javnosti i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Veleučilište Velika Gorica te rezultata provedenog razredbenog postupka, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i posebnoj Odluci Veleučilišta o provedbi razredbenog postupka.

  • Nazad na pitanja

 18. Mogu li se na preddiplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica upisati i kandidati sa završenom trogodišnjom školom?
  • Temeljem Odluke o uvjetima upisa, razredbenom postupku i upisnim kvotama za upis studenata u prvi semestar preddiplomskih stručnih studija akademske godine 2014./2015., za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta mogu se natjecati pristupnici koji su završili najmanje četverogodišnji srednjoškolski program.
   Izuzetno, u slučaju nemogućnosti popune slobodnih upisnih mjesta, u zadnjem jesenskom razredbenom roku mogu se natjecati i pristupnici sa završenim trogodišnjim srednjoškolskim programom.

  • Nazad na pitanja

 19. Mogu li se na razredbeni postupak za upise na stručne studije Veleučilišta prijaviti pristupnici koji nemaju položenu državnu maturu?
  • Razredbeni postupak koji se provodi izravno na Veleučilištu obuhvaća pristupnike koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature i pristupnike koji nemaju položenu državnu maturu ili ispit državne mature.
   Pristupnicima koji nisu položili državnu maturu ili ispit državne mature, razredbenim postupkom putem Veleučilišta valorizira se prosječna ocjena općeg uspjeha po godinama u srednjoj školi (OUG) i ocjene na maturi (OUM) – 40% bodova te uspjeh u srednjoj školi iz nastavnih predmeta: Matematika (P1) – 25% bodova, Hrvatski jezik (P2) – 20% bodova, Strani jezik (P3) – 15% bodova.
   Za strane državljane umjesto Hrvatskog jezika valorizira se materinji jezik.

  • Nazad na pitanja

 20. Kako izgleda razredbeni postupak za upis na stručne studije Veleučilišta za pristupnike s položenom državnom maturom koji se na visoko učilište nisu upisali preko Središnjeg prijavnog ureda?
  • Pristupnicima koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature, a prijavljuju se izravno na Veleučilište, razredbenim postupkom se valorizira prosječna ocjena općeg uspjeha po godinama srednje škole (OUG) – 40% bodova i uspjeh na državnoj maturi ili ispitu državne mature (UDM) – 60% bodova.
  • Nazad na pitanja

 21. Što je sve potrebno za prijavu na razredbeni postupak i upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica?
  • Dokumenti potrebni za prijavu su:
   • Obrazac za prijavu za upis na preddiplomski stručni studij (može se popuniti putem mrežnih stranica ili osobno prilikom predaje dokumenata)
   • Svjedodžbe svih razreda srednje škole
   • Završna svjedodžba srednje škole
   • Rodni list
   • Domovnica
   Dokumenti koji se predaju mogu biti originali, ovjerene kopije ili fotokopije uz originale na uvid.

  • Pristupnici s radnim iskustvom mogu ostvariti prednost pri upisu na izvanredni preddiplomski stručni studij ukoliko prilože potvrdu poslodavca da rade na poslovima odabranog studija u trajanju od najmanje 12 mjeseci prije podnošenja prijave za upis.

  • Za upis je potrebno:
   • predati tri fotografije 4x6 cm (za indeks)
   • platiti troškove upisa u iznosu od 350,00 kn
   • uplatiti prvu ratu školarine (ponuda se podiže kod upisa u Studentskoj referadi)
   • donijeti kopiranu uplatnicu i original na uvid.

  • Nazad na pitanja

 22. Na koji način pristupnici mogu ostvariti pravo na dodatne bodove prilikom upisa na neki od preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta?
  • U razredbenom postupku za upis na redovne preddiplomske stručne studije, pravo na dodatne bodove (150 bodova) ostvaruju pristupnici koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na natjecanju na državnoj ili međunarodnoj razini i pristupnici koji su ostvarili status kategoriziranog sportaša (prve ili druge kategorije).

  • U razredbenom postupku za upis na izvanredne preddiplomske stručne studije (osim za preddiplomski studij Održavanje računalnih sustava), pravo na dodatne bodove (150 bodova) ostvaruju pristupnici koji imaju radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine iz područja studija koji upisuju, kao i pristupnici koji prilože svjedodžbe ili uvjerenja o završenim usavršavanjima u području izabranog studija.

  • Pristupnici koji se natječu za upis na izvanredni preddiplomski stručni studij Održavanje računalnih sustava mogu ostvariti dodatnih 150 bodova ukoliko imaju priznata usavršavanja iz područja studija koji upisuju ili prilože dokaz (potvrdu poslodavca) o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 1 godine iz područja studija koji upisuju, a koje su stekli najviše u nazad godinu dana prije podnošenja prijave za upis na Veleučilište Velika Gorica.

  • Za preddiplomski stručni studij Očna optika, pristupnici koji su u srednjoj školi stekli zvanje tehničara očne optike, a nisu ostvarili dodatne bodove na temelju prethodnih kriterija, imaju pravo na dodatne bodove (150 bodova).

  • Zapreddiplomski stručni studij Održavanje zrakoplova, pristupnici koji su u srednjoj školi stekli zvanje zrakoplovnog tehničara, a nisu ostvarili dodatne bodove na temelju prethodnih kriterija, imaju pravo na dodatne bodove (150 bodova).

  • Dodatni bodovi se ne zbrajaju, a pristupnici mogu ostvariti maksimalno 150 dodatnih bodova. Mišljenje o pravu na dodatne bodove daje Povjerenstvo za upis studenata temeljem priložene dokumentacije pristupnika.

  • Nazad na pitanja

 23. Koja je procedura kod prijelaza s drugog visokog učilišta na neki od studija Veleučilišta Velika Gorica?
  • Studenti s određenim akademskim iskustvom, odnosno studenti koji studiraju ili su studirali na nekom drugom visokom učilištu, mogu podnijeti zamolbu za upis na neki od studija na Veleučilištu Velika Gorica.
   Zamolbe za prijelaz na određeni studijski program Veleučilišta Velika Gorica se podnose prije početka zimskog semestra u rokovima redovnih upisa napreddiplomskiestručne i specijalističke diplomske stručne studije.
   Podnošenje zamolbe za prijelaz nije uvjetovano ispisom s drugog visokog učilišta.
   Uz zamolbu i Obrazac za prijavu za upis napreddiplomski stručni studij Veleučilišta potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju:
   • Uvjerenje o položenim ispitima,
   • Indeks s prethodnog visokog učilišta,
   • Rodni list,
   • Domovnicu,
   • Svjedodžbe svih razreda srednje škole,
   • Završnu svjedodžbu srednje škole.
   Ukoliko se zamolba odobri, u okviru vremena navedenog u Rješenju o prijelazu, obvezni ste pristupiti upisu prema proceduri koju je propisalo Veleučilište Velika Gorica.
   Zamolba za prijelaz (.doc)

  • Nazad na pitanja

 24. Koja je procedura kod priznavanja položenih ispita na drugim visokim učilištima?
  • Nakon upisa na Veleučilište Velika Gorica, studenti imaju mogućnost podnošenja zamolbe za priznavanjem položenih ispita na drugim visokim učilištima.
   Zamolbe se podnose nakon obavljenog upisa u zimski semestar tekuće akademske godine.
   Uz zamolbu, potrebno je priložiti i sljedeće dokumente:
   • Uvjerenje o položenim ispitima,
   • Indeks s prethodnog visokog učilišta,
   • Ovjereni izvod nastavnih programa predmeta za koje se traži priznavanje,
   • Popis predmeta za koje se predlaže priznavanje ispita na Veleučilištu Velika Gorica
   Na temelju dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo za priznavanje ispita Veleučilišta Velika Gorica, može donijeti odluku o priznavanju ispita. Broj priznatih ispita ovisi o sličnosti nastavnog programa položenih ispita na prijašnjem visokom učilištu i nastavnog programa predmeta na upisanom preddiplomskom stručnom ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju Veleučilišta Velika Gorica.
   Troškovi priznavanja položenih ispita na drugim visokim učilištima naplaćuju se u iznosu od 300,00 kn.
   Zamolba za priznavanja polozenih ispita na drugim visokim učilištima (.doc)

  • Nazad na pitanja

 25. Trebaju li strani državljani provesti postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije?

  • Strani državljani koji su temeljem mjesta na rang listi stekli pravo upisa, obvezni su nakon upisa podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije. Troškove priznavanja snosi Veleučilište Velika Gorica.

  • Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima podnosi se Agenciji za odgoj i obrazovanje. Upute za pokretanje postupka priznavanja, informacije o potrebnoj dokumentaciji i zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije na hrvatskom i engleskom jeziku nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=92).

  • Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima podnosi se Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Informacije o postupku priznavanja, potrebnoj dokumentaciji i obrazac zahtjeva na hrvatskom i engleskom jeziku nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (http://www.asoo.hr/default.aspx?id=705).

  • Sukladno članku 19. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011.) „Školske svjedodžbe, diplome i druge javne isprave o stečenoj naobrazbi izdane do 8. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi sa školskim svjedodžbama, diplomama i drugim javnim ispravama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja..

  • Nazad na pitanja

  SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

 26. Koliki je iznos školarina za specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta velika Gorica?
  • Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente specijalističkih diplomskih stručnih studija Krizni menadžment, Upravljanje logističkim sustavima i procesima i Informacijski sustavi iznosi 7.190,00 kn po semestru.

  • Nazad na pitanja

 27. Tko sve može upisati specijalističke diplomske stručne studije na Veleučilištu Velika Gorica?
  • Pravo prijave na razredbeni postupak za upis na neki od specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta Velika Gorica imaju osobe koje su završile preddiplomski stručni studij na VVG-u ili jednakovrijedno visokoškolsko ili sveučilišno obrazovanje u zemlji ili u inozemstvu i stekli najmanje 180 ECTS bodova.
  • Nazad na pitanja

 28. Koliko traje specijalistički diplomski stručni studij Krizni menadžment i koje kompetencije se stječu njegovim završetkom?
  • Specijalistički diplomski stručni studij kriznog menadžmenta traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra.

  • Uspješnim završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija kriznog menadžmenta studenti stječu novih 120 ECTS bodova tako da će dobiti diplomu stručnog specijalista kriznog menadžmenta s ukupno 300 ECTS (180+120) što im omogućuje nastavak studija u Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno zakonu.

  • Završetkom studija, studenti će biti osposobljeni za rješavanje problema upravljanja krizama kao i upravljanje javnom i korporacijskom sigurnošću te humanitarnim i sigurnosnim operacijama u skladu s važećim nacionalnim, EU i međunarodnim relevantnim direktivama i normama.

  • Nazad na pitanja

 29. Koliko traje specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi i koje kompetencije studenti stječu njegovim završetkom?
  • Specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi traje dvije (2) godinu, odnosno četiri (4) semestra.

  • Uspješnim završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Informacijski sustavi studenti stječu novih 120 ECTS bodova i diplomu stručnog specijalista/specijalistice inženjera/inženjerke informacijske tehnologije (struč. spec. ing.inf.teh.) s ukupno 300 ECTS (180+120) što im omogućuje nastavak studija u Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno zakonu.

  • Završetkom studija, studenti će biti osposobljeni za uočavanje, definiranje i rješavanje inženjerskih problema, korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata neophodnih za praksu, programiranje u modernom strukturiranom, proceduralnom i objektnom programskom jeziku, upotrebu standardnih algoritama i struktura podataka u programiranju, analize i planiranja informacijskih sustava za očuvanje neprekidnosti poslovanja, nadzor nad sigurnosti informacijskog sustava i podataka, razumijevanje sustava za očuvanje neprekidnosti poslovanja, razumijevanje principa rada i korištenja umreženih distribuiranih baza podataka, upotrebu modernih programskih alata za programiranje, upravljanje složenim projektima i projektnim timovima i itd.

  • Nazad na pitanja

 30. Koliko traje specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje logističkim sustavima i procesima i koje kompetencije studenti stječu njegovim završetkom?
  • Specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje logističkim sustavima i procesima traje 2 godine, odnosno 4 semestra.

  • Završetkom studija studenti stječu novih 120 ECTS bodova i diplomu stručnog specijalista/specijalistice inženjera/inženjerka logistike (struč. spec. ing. logistike.) s ukupno 300 ECTS (180 + 120) što im omogućuje nastavak studija u Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno zakonu.

  • Studij logistike je jedinstveni studij koji pruža studentima potrebno znanje za upravljanje cjelokupnom logistikom. Namijenjen je svim zainteresiranim osobama, a ponajprije osobama koje žele raditi ili već rade na poslovima logistike, a žele se doškolovati u ovom području (časnici i dočasnici Hrvatske vojske, djelatnici MUP-a, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, velikih javnih poduzeća i korporacija te dr.).

  • Završetkom studija logistike polaznici stječu znanja i vještine za samostalno upravljanje u području logističkog menadžmenta.

  • Nazad na pitanja

 31. Što je sve potrebno za prijavu na razredbeni postupak za upis na specijalističke diplomske stručne studije?
  • Uz Obrazac za prijavu za upis na specijalistički diplomski stručni studij, koji se može podignuti i popuniti u Studentskoj referadi ili putem mrežnih stranica Veleučilišta, prilažu se uz izvorne dokumente i po jedan primjerak neovjerene kopije slijedećih dokumenata:
   • Domovnica,
   • Rodni list,
   • Svjedodžba o završenom stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju,
   • Suplement uz svjedodžbu o završenom studiju ili prijepis ocjena položenih ispita s obaveznom prosječnom ocjenom prethodnog studija,
   • Dokaz o stjecanju statusa sportaša prve ili druge kategorije.

  • Nazad na pitanja

 32. Što obuhvaća razredbeni postupak za upis na specijalističke diplomske stručne studije?
  • Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje prosječne ocjene položenih ispita na preddiplomskom stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju ili sveučilišnom diplomskom studiju.

  • Pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij ostvaruju osobe koje su prošle razredbeni postupak na Veleučilištu Velika Gorica.

  • Upis se obavlja po redoslijedu na ljestvici uspješnosti dobivene razredbenim postupkom do ispunjavanja kvote za upis na redovni, odnosno izvanredni specijalistički diplomski stručni studij.

  • Nazad na pitanja

AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Monday, 21 July 2014 14:35
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj