Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra Pharmacy
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Logistika i sigurnost

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
Razumijevanje osnova logistike i sigurnosnih aspekata logističkog procesa. Upoznavanje s pristupom planiranju i upravljanju logističkom podrškom i njenom sigurnošću u kriznim situacijama. Važnost logistike u prihvatu i pružanju međunarodne pomoći. Osposobiti za planiranje i upravljanje logističkom potporom u realizaciji zadaća zaštite i spašavanja s posebnim naglaskom na upravljanju logističkim centrima i robnim pričuvama u kriznim uvjetima.
Sadržaj predmeta:
Definiranje pojmova. Planiranje, upravljanje logističkom podrškom. Čimbenici logističke podrške. Ugroze i rizici pri transportu i skladištenju robe. Ugroze i rizici pri prijevozu putnika. Međusobni utjecaj logističkog procesa i prirodnog okoliša.Opasne tvari u prometu prema Konvenciji ADR i RID. Znakovi i upozorenja. Konvencije o zaštiti u prometnom procesu. Logistička podrška u odnosu na vrstu ugroza. Odnos prema kritičnoj infrastrukturi. Integralno upravljanje resursima. Logistički centri i robne rezerve. Razvrstavanje, skladištenje i izdavanje opreme i sredstava. Logistika u vježbama i operativnim akcijama(norme). Standardi u materijalnoj formaciji postrojbi i tijela vođenja u zaštiti i spašavanju. Logistika u traženju i prihvatu međunarodne pomoći. Logistika u davanju međunarodne pomoći. Međunarodne organizacije i agencije. Načela organizacije službe za logistiku. Logistika u EU (iskustva).
Kompetencije:
Studenti stječu znanja neophodna za razumijevanje logističkog procesa i njegovih sigurnosnih aspekata. Stječu znanja za planiranje i upravljanje logističkom potporom u procesu krize kao i logističkom potporom u davanju i pružanju međunarodne pomoći. Studenti će biti osposobljeni za planiranje i upravljanje logističkom potporom u kriznim uvjetima, za provođenje mjera zaštite i spašavanja kao i za sanaciju posljedica, biti će osposobljeni za upravljanje logističkim centrima i robnim pričuvama.
Ishodi učenja:
Studenti će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. identificirati i prepoznati potrebe za planiranjem logističkih operacija u kriznim uvjetima. 2. biti u stanju planirati provođenje logističkih operacija i pružanje potrebne pomoći u kriznim uvjetima. 3. povezati aktivnosti i djelovanje državnih upravnih organizacija i institucija i nevladinih udruga u realizaciji logističkih operacija. 4. provesti aktivnosti na planiranju i uspostavi šatorskog naselja za smještaj ugroženog i stradalog stanovništva. 5. upravljati procesom traženja i prihvata međunarodne pomoći kroz osiguranje potrebne logističke potpore. 6. planirati i predvidjeti sigurnosni aspekt u provođenju logističke potpore.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj